بدون شرح!

15 اردی بهشت 1392- حیاط مدرسه
یونس دانش آموز کلاس اول مدرسه است و شاید شادترین شاگرد مکتب. همیشه لبخند بر لب دارد و مرتب و پر انرژیست. دستان کوچکش پارسال زیر دستگاه پرس له شده است. صاحب کارش کارگاه را بسته و رفته است و خیالش هم راحت است چون یونس یک افغانیست و افغانی خرواری چندست؟
هر صبح وقتی یونس دستش را برای احوالپرسی به سویم دراز می کند لرزه بر اندامم می افتد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students