بدون شرح!

کتابخانه

بدون شرح!- نویسنده نادر موسوی

1392-10-16 

هنگام پاک کاری و چیدن کتابخانه دبستان، چشمم به این کره ی زمین شکسته افتاد. یک نیمه اش را بر سر دوستم و نیمه ی دیگرش را سر خودم گذاشتم و گفتم هرجا هستیم باشیم: آسمان، عشق، زمین، مال ماست!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students