باغ مینو

باغ مینو گزیده اشعار نادم قیصاری- چاپ اول بهار 1399

 

بخـش اعظـم كليـات نـادم را غـزل تشـكيل مـيدهـد، ولـي شـاعر در قالب هـاي ديگـر هـم طبـع آزمـوده و موفـق عمـل كـرده اسـت . ديـوان او دربردارنده ي غزليات، رباعيات، مخمسات، تركيبات، مستزادها، مثنويات و قصايد است.

 

 

غزل همای عشق

از جهان بيگانه دانم آشناي عشق را
خسرو آفاق مي خوانم گدای عشق را
می تواند سايه اندازد به فرق آفتاب
هر كه يابد سایه ي بال هماي عشق را
بگذراند نردبان عجز، عاشق را ز عرش
آنسوي افلاك بنگر كبرياي عشق را
زاهد افسرده اين لذت نمی داند كه چيست
دردنوش میكده داند صفاي عشق را
گوهر بينش ندارد آب پيش چشم كور
صيرفي عقل نشناسد بهاي عشق را

بوعلي از علّت عقل طبيعي شد هلاك
چون نپرسيد او ره دارالشفاي عشق را
مي برد پير مغان ، از راه دیرت در حرم                                                                    نعل واژون هست اكثر رهنماي عشق را
جنس باقي کی توان جستن به بازارِ فنا
برنتابد اين دكان ، بيع و شرای عشق را
کی بدین خوان تهی عاشق كند دستي دراز                                                            دو جهان يك لقمه باشد اشتهاي عشق را

شعر

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu