امروز برایم مدرسه بساز!

امروز برایم مدرسه بساز، فردا را خود خواهم ساخت…
در ادامه ی یادکردها…
بخشی از فرتورها (عکس ها) ی مدرسه
خانه ی کودکان افغانستان، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بخش بین الملل غرفه D6n

اردیبهشت 1398

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students