ارج گذاری به روان شهدای قهرمان آتش نشان

شهدای آتش نشان

1395-11-11- ارج گذاری به روان شهدای قهرمان آتش نشان و پیشکش گل و نقاشی های بچه های افغانستان به همکاران آنان در ایستگاه آتش نشانی بلوار کشاور توسط دانش آموزان آموزشگاه «فرهنگ» و «خانه کودکان افغانستان».

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students