ابوالفضل😍

دانش آموز مدرسه فرهنگ

1397-2-11- این هفتمین پیشکش روز آموزگار است که از ابوالفضل می گیرم، از کلاس اول تا هفتم. ابوالفضل در همه ی این سالها و در این روز برایم هدیه داده است: یک دست زیرپوش با شلوار آستین کوتاه.😇

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students