آیین آش خوری در مدرسه

 آیین آش خوری در مدرسه- نویسنده نادر موسوی

1395-12-11

روز چهارشنبه با پیشنهاد همکاران و همکاری بچه ها مراسم آش پزی و آش خواری داشتیم. از خوش شانسی آش داشت به قیام می رسید(جا می افتاد) که رسیدم مدرسه. بچه ها موکت و فرش و بنرهای کهنه را در حیاط پهن کرده و در سه ردیف نشستند. پس از آن هر کدام کاسه آش خود را گرفتند. من هم کاسه ی آشم را گرفته و رفتم پیش دخترهای کلاس اولی نشستم. کمی که آش خوردیم و خندیدیم آن دخترک نازی که کنارم نشسته است بی مقدمه گفت آقای موسوی امروز چقدر بامزه شده اید؟! پرسیدم چطور مگه؟ گفت آخه خیلی خنده دار شده آید امروز! من هم برایش شکلک در آورده و گفتم تو هم خیلی خوشمزه ای و باهم خندیدیم.

پس از خوردن آتش رفتم سر کلاسشان و با دوتا از عروسک هایشان که در کمد کلاس چیده بودند پشت صندلی آموزگار رفته و با تغییر صدایم یک تئاتر عروسکی کوتاه برایشان بازی کردم، بسیار خوشحال شده و یکصدا گفتند دوباره دوباره.

جناب نوروزی هم دوربین عکاسی دستشان بود و چپ و راست عکس می انداخت از بچه ها و آش خوری و خنده های شادشان. در شلوغ پلوغی میان بچه ها آنقدر آش خورده بودم که آخرها حالم داشت بد می شد و سرم گیج می رفت، برای همین پیش از آنکه به گفته ی وطنداران از دهانم آش سَر کند از مدرسه زدم بیرون!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students