آموزش تئاتر

1398-5-16

 آموزش تئاتر
آموزش تئاتر با مربی گری بانو میترا امجدی امروز برگزار شد.
کلاس های تئاتر نه فقط با رویکرد بازیگری که با نگر آموزش بیان درست، لحن و بیان احساسات و بلند صحبت کردن کلاسی سودمند و با نشاط برای بچه هاست.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
نادر موسوی