آمده بودند کتاب بگیرند.♥️

دانش آموزان

بال خواهم زد تا نگاه تو
مي شوم زيبا، با نگاه تو
شاد هستم چون، با تو هستم من
مي شود با ما، اين جهان روشن
نام تو زيباست، نام من فرداست
صلح و آزادي، آرزوي ماست.
یکشنبه دوم آذرماه 1399، آمده بودند کتاب بگیرند.♥️

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students