آش، ماش، با ما باش!

آش، ماش، با ما باش!- نویسنده نادر موسوی

1395-7-18- آش دوستی

دیروز بچه ها و آموزگاران آش درست کرده بودند به چه خوشمزگی، من رفته بودم یکی از اداره ها برای پیگیری کار دبستان، تا رسیدم آش ها خورده شده بود و بچه ها رفته بودند.

آمدم واحد یک که یک سطل آش آورده اند، از بس خوشمزه بود آنقدر زیاد خوردم که داشتم چَپَه می شدم!

قرار است هر دو هفته یک غذای خوشمزه درست کنند بچه ها و آموزگارانشان. 

عکسها را هم جناب نوروزی انداخته اند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students