آخرین روز شهریور

 آخرین روز شهریور

1398-6-31
فردا اول مهر است و شروع مدرسه ها؛ مدرسه فرهنگ اما چشم به راه کودکانی است که هر یک به دلیلی از مدرسه و مهر جا مانده اند و نتوانستند در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students