آخرین بازمانده

مجله کودکان آفتاب
1394-12-17 – دفتر ماهنامه
امروز پیک های نوروزی بچه ها چاپ شد. گمان کنم این آخرین سالی باشد که پیک نوروزی چاپ می شود. در این شانزده سال با یکی تو سال غیبت در میانه راه، همواره همراه بچه ها بوده ایم در مدارس خودگردان مهاجرین و کوشیده ایم به گونه ای خوبتر بچه ها را با کشور و سرزمین مادرشان آشنا کنیم و چهره ای امیدوارانه تر از افغانستان برایشان نشان داده شود. قرار نبود امسال پیک نوروزی کار کنم اما مانند پارسال با پافشاری بانو دکتر مرضیه شریفی(Marzia Sharifi ) که ازآغاز راه همواره همراه و یاور دبستان بوده اند و خود نیز از پیشروها و بنیانگذاران آموزش کودکان بازمانده از آموز می باشند دوباره پیکها را آماده و چاپ کردم.
تا سال دیگر به گفته ی مادر کلانها یا الله و یا نصیب!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students