دانش‌آموزان گذشته

دکتر مجتبی حسن زاده

دکتر مجتبی حسن زاده دانش آموز سابق مدرسه فرهنگ سال...

More
مریم عطایی

مریم عطایی کارشناس مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول...

More
سوریا حکیمی

سوریا حکیمی دانش آموز سابق مدرسه فرهنگ (صنف اول تا...

More
گلی قاسمی

گلی قاسمی بازیگر دانشجوی رشته‌ی روانشناسی در دانشگاه الزهراء- تهران...

More
فرناز غیاثی

فرناز غیاثی دانش آموز سابق مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی سال...

More
سمیرا هاشمی

سمیرا هاشمی دانش آموز پیشین مدرسه فرهنگ (صنف اول تا...

More
بهاره طاهری

بهاره طاهری دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ تابستان سال...

More
دانش آموزان مدرسه فرهنگ

سید مصطفی و مجتبی موسوی دانش آموزان پیشین مدرسه خودگردان...

More
خان آقا احمدی

خان آقا احمدی صداپیشه و بازیگر تئاتر دانش آموز پیشن...

More
نوگل میرزایی

نوگل میرزایی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ تابستان سال...

More
فریبا هوشمند

فریبا هوشمند دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ

More
مریم غیاثی

مریم غیاثی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی علوم...

More
حمیده میرزایی

حمیده میرزایی مدرس زبان انگلیسی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان...

More
پریسا اسکندری

پریسا اسکندری دانشجوی روانشناسی دانشگاه الزهراء تهران دانش آموز پیشین...

More
نرگس زمانی

نرگس زمانی مدرس زبان انگلیسی نویسنده دانشجوی حسابداری دانشگاه خوارزمی...

More
فریده تاجیک

فریده تاجیک دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ هنرجوی طراحی...

More
راحیل قاضی

راحیل قاضی آموزگار پایه ابتدایی و دانش آموز پیشین مدرسه...

More
شهربانو حیدری

شهربانو حیدری دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی روانشناسی...

More
دانش آموز فرهنگ
فریده نظری

امروز که خودکار به دست می گیرم و قادر به...

More
ثبت نام
رازمحمد

1398-6-13- دیروز صبح یکی از دوستانم-جناب حامد رحیمی- زنگ زد...

More