کتاب درسی

letter
نامه ای به طالبان

نامه ای به طالبان (مجموعه نامه های صلح) گردآوری: نادر...

More
book
deterritorialized youth

مطالعه ی مرکز مطالعات پناهندگان دانشگاه آکسفورد در مورد مهاجرین...

More
طرح تالیف کتاب مدارس خودگردان

پس از همکاری در پروژه ی تحقیقاتی دکتر هما هودفر...

More
the return book
کتاب بازگشت

پروفسور هما هودفر در باره ی این کتاب در تحقیق...

More
Afghanistan geography book
چاپ و پخش کتاب جغرافیای افغانستان

  در کتابهای درسی ایران، از افغانستان و جغرافیای آن...

More
history book
تالیف و چاپ کتاب تاریخ افغانستان

  دو موضوع درسی مهم که جای آن در کتابهای...

More
the return book
تالیف کتاب تعلیمات اجتماعی به نام بازگشت

با سقوط حکومت طالبان در سال 2000 و با تشکیل...

More